BOKNINGSVILLKOR

AVBESTÄLLNINGSRÄTT

Kunden har rätt att avbeställa eller omboka sin reservering avgiftsfritt senast kl. 16.00 på ankomstdagen. Avbeställning eller ombokning görs per telefon till försäljningstjänst, tel. +358 2 44 55 100 eller per e-post (info@naantalispa.fi eller info@ruissalospa.fi). Om avbeställningen görs senare eller kunden inte anländer har hotellet rätt att debitera kunden på priset för minst ett dygns logi samt eventuella övriga kostnader som ådragits hotellet. Ifall bokningen har gjorts med kreditkort, kan debiteringen göras från kreditkortskontot.

Speciella villkor angående julens paket:
Julpaketen bör betalas i sin helhet i bokningsskedet. Julpaketets bokning är bindande, och kan inte avbeställas utan kostnader.

RESENÄRENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Kunden är skyldig att ge korrekta personuppgifter för alla gäster och kontaktpersoner till bokningssystemet. Alla övernattande gäster är dessutom skyldiga att omsorgsfullt fylla i resandekort som krävs av myndigheterna. Bokningens kontaktperson måste vara myndig. Minderårig får övernatta på Spahotell Nådendal/Ruissalo förutsatt att han har sällskap av minst en myndig ansvarsperson.

Rummen bör återlämnas senast kl 12.00 på avresedagen. Hotellet ansvarar inte för ägodelar som lämnats i rummen eller i hotellets allmänna utrymmen.

Alla gäster är skyldiga att iaktta hotellets ordningsregler samt anvisningar och förordningar som utfärdats av myndighet.

Hotellgästen (eller i sista hand bokningens kontaktperson) ansvarar för skador som han åsamkar hotellet eller tredje part. Han är skyldig att ersätta det lösöre som han, avsiktligt eller genom vårdslöst handlande, skadar eller utan lov avlägsnar från hotellets utrymmen.

ÖVRIGT

Om säljaren inte, på grund av orsaker som är oberoende av säljaren, kan erbjuda det/de rum som bokats och betalts, har säljaren rätt att erbjuda kunden alternativ hotellvistelse på orten. Ändringar måste meddelas till kontaktpersonen så fort som möjligt. Om logi inte alls kan erbjudas, eller om logikvalitén bevisligen försämrats märkbart, på grund av fel som gjorts av säljaren har kunden rätt till gottgörelse eller återbetalning. Återbetalningen motsvarar högst den erlagda förhandsbetalningen. Eventuella övriga utgifter för kunden ersätts inte.

Anmärkningar och klagomål angående rummens utrustning och skick måste göras redan under ankomstdagen för att det skall vara möjligt för säljaren att korrigera eventuella fel. Säljaren är inte skyldig att ersätta kunden för anmärkningar som gjorts i efterhand.

Rätten till ändringar förbehålles.

Stäng